نویسنده = ������������������ ����������
بررسی سه روش پویش کل ژنوم در شناسایی جایگاه‌های ژنی با بکارگیری داده شبیه سازی شده

دوره 31، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 43-57

10.22034/as.2022.38215.1553

فاطمه بیرانوند؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ مسعود شیرعلی؛ محمود شیرعلی


بررسی صفات رشد گوسفند لری با استفاده از مدل‌های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-142

فاطمه بیرانوند؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ عباس مسعودی؛ علیرضا شعبانی نژاد


بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گله‌های عشایری گوسفند لری

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 87-99

فاطمه بیرانوند؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ صادق اسدالهی