بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گله‌های عشایری گوسفند لری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه رامین خوزستان

2 2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه رامین خوزستان

3 3 استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه رامین خوزستان

4 4 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خرم آباد، استان لرستان

چکیده

هدف: در این تحقیق از اطلاعات وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن شش ماهگی و نه ماهگی مربوط به تعداد 7363 رأس گوسفند نژاد لری برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد استفاده گردید. زمینه مطالعاتی: این رکوردها مربوط به گله­های عشایری بوده و بین سال­های 1380 تا 1389 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان جمع­آوری گردیده است. روش کار: اجزای (کو)واریانس، پارامترهای ژنتیکی و ارزش­های اصلاحی صفات رشد با استفاده از روش حداکثر درست­نمائی محدود شده و بر اساس مدل دام تک صفتی به وسیله نرم­افزار DFREML برآورد گردید. نتایج: بیشترین و کمترین وراثت­پذیری مستقیم برآورد شده به ترتیب مربوط به وزن تولد (33/0) و وزن شش ماهگی (052/0) بود. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد مطالعه به ترتیب بر اساس تابعیت وزنی میانگین ارزش اصلاحی و تابعیت وزنی میانگین فنوتیپی دام­ها بر اساس سال تولد با استفاده از نرم افزار SPSS برآورد گردید. روند ژنتیکی مستقیم وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن شش و نه ماهگی به ترتیب 2±13، 5±73، 8±48 و 21±242 گرم در سال برآورد گردید. روند فنوتیپی برای این صفات به ترتیب 12±38، 74±242، 98±185، 94±129 گرم در سال برآورد گردید. پیشرفت ژنتیکی مستقیم و مادری صفات مورد بررسی پس از 10 سال به ترتیب 42/161 و 40/52، 99/571 و 39/140، 14/466 و 71/140 گرم و پیشرفت ژنتیکی مستقیم صفت وزن نه ماهگی 59/469 گرم برآورد شد. نتیجه­گیری نهایی: در این پژوهش روند ژنتیکی صفات رشد مثبت ولی اندک بود. با توجه به اینکه بالاترین وراثت­پذیری مستقیم و مادری برآورد شده مربوط به وزن تولد بود، این صفت می­تواند در برنامه­های اصلاح نژادی مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic and phenotype trend of growth traits in Lori sheep under nomadic system

نویسندگان [English]

  • F B 1
  • J F 2
  • M B 3
  • S A 4
1 a
2 a
3 a
4 a
بحرینی بهزادی م ر و افتخار شاهرودی ف، 1380. برآورد مؤلفه­های واریانس – کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی مؤثر بر صفات قبل از شیرگیری بره­های نژاد کرمانی. مجموعه مقالات اولین سمینار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان کشور. دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه تهران.
حسنی س، دلتنگ سفید سنگی ح، رشیدی ا و آهنی آذری م، 1388. برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند بلوچی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد شانزدهم، ویژه­نامه 1-الف.
خالداری م، 1384. اصول پرورش گوسفند و بز، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 503 صفحه. 
خلیلی د، واعظ ترشیزی ر، میرایی آشتیانی س ر و شوریده ع، 1380. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل ترکیبی گوسفندان نژاد بلوچی ایران با استفاده از مدل حیوانی یک متغیره. مجموعه مقالات اولین سمینار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان کشور، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه تهران.
سرگلزائی م و ادریس م ع، 1380. تخمین روند ژنتیکی و محیطی برخی از صفات مربوط به رشد در گوسفند لری بختیاری، مجموعه مقالات اولین سمینار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان کشور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. صفحات 218-214.
محمدی ح و صادقی م، 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد درگوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی. مجله علوم دامی ایران. دوره 41. شماره 3. ص: 241-231.
محمدی ی، ستائی مختاری م و بهرامی ع م، 1387. برآورد روند ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد در گوسفند کردی، مجله ژنتیک نوین، دوره 3، شماره 4، صفحات 36-29.
وطن خواه م، مرادی شهر بابک م، نجاتی جوارمی ا، میرائی آشتیانی س ر و واعظ ترشیزی ر، 1383. مروری بر اصلاح نژاد گوسفند در ایران، مجموعه مقالات اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، صفحات 596-590.
Bahreini Behzadi MR, Shahroudi FE and Van Vleck LD, 2007. Estimates of genetic parameters for growth traits in Kermani sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics 124: 296–301.
Bourdon RM, 1997. Understanding animal breeding. First Edition, Prentice – Hall Publication.
Gamasaee VA, Hafezian SH, Ahmadi A, Baneh H، Farhadi A and Mohamadi A, 2010. Estimation of genetic parameters for body weight at different ages in Mehraban sheep. African Journal of Biotechnology 9 (32): 5218-5223.
Hanford KJ, Van Vleck LD and Snowder GD, 2003. Estimates of genetic parameters and genetic change for reproduction، weight and wool characteristics of Targhee sheep. Journal of Animal Science 81: 630- 640.
Hanford KJ, Van Vleck LD and GD Snowder, 2005. Estimates of genetic parameters and genetic change for reproduction, weight and wool characteristics of Rambouillet sheep. Small Ruminant Res 57:175-186.
Hentzen W, 1995. Programming visual FoxPro 3.0. Ziff-Davis press ISBN-10: 1562763253.
Jurado JJ, Alonso A and Alenda R, 1994. Selection response for growth in a Spanish Merino flock. Journal of Animal Science 72: 1433-1440.
Komlosi I, 2008. Genetic parameters for growth traits of the Hungarian Merino and meat sheep breeds in Hungary. Applied Ecology and Environmental Research 6 (4): 77- 84.
Kovac M and Groeneved E, 1990. Genetic and environmental trends in German swin herd book population. Journal of Animal Science 68: 3523-3535.
Meyer K, 1997. DFREML, version 3, 1 Programs to estimated variance components by restricted maximum likelihood using a derivative free algorithm. User notes. Animal Genetics and Breeding Unit, University New England, Armidale, Nsw Australia.
Meyer K, 2006. WOMBAT – Digging deep for quantitative genetic analyses by restricted maximum likelihood. Proc. 8th World Congress Genetic Applied Livestock Production.
Rashidi A and Akhshi H, 2008. Genetic and environment trends estimate of some growth traits in Kurdi sheep. Journal of Animal Science 37: 329-335.
Sargolzaei M, Iwaisaki H and Colleau JJ, 2006. Contribution, Inbreeding F, Coancestry (CFC). A software package for pedigree analysis and monitoring genetic diversity. Release 1.0. Niigata University, Niigata 950-2181, Japan.
SAS Institute Inc, 2004. SAS/STAT® User’s Guide, Version 9.1. SAS Institute Inc, Cary, NC. ISBN 1-59047-243-8.
Shaat SG and Mansour H, 2004. Genetic trend for lamb weights in flocks of Egyptian Rahmany and Ossimi sheep. Small Ruminant Research 51: 23-28.
Shokrollahi B and Zandieh M, 2012. Estimation of genetic parameters for body weights of Kurdish sheep in various ages using multivariate animal models. African Journal of Biotechnology 11(8): 2119-2123.
Snyman MA, Olivier JJ and Olivier WJ, 1996. Variance components and genetic parameters for body weight and fleece traits of Merino sheep in an arid environment. South African Journal of Animal Science 26: 11-14.
Vatankhah M and Talebi MA, 2008. Heritability estimates and correlations between production and reproductive traits in Lori- Bakhtiari sheep in Iran. South African Journal of Animal Science 38 (2): 110- 118.
Tariq MM, Bajwa MA, Abbas F, Waheed A, Bokhari FA and Rafiq M, 2010. Heritability of pre-weaning growth performance traits in Mengali sheep in (Balochistan) Pakistan. International Journal of Biodiversity and Conservation 2(10): 284-288.