نویسنده = سعید انصاری مهیاری
ارزیابی ژنتیکی جامعه گاوهای شیری هلشتاین اصفهان برای صفت سرعت دوشش

دوره 32، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-69

10.22034/as.2022.36097.1525

داود رستمی؛ عباس پاکدل؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد رزم کبیر


استراتژی‌های تعیین ژنوتیپ انتخابی گاوهای ماده در برنامه‌های انتخاب ژنومی با شبیه‌سازی جمعیت گاو شیری

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 111-126

النا دهنوی؛ سعید انصاری مهیاری؛ فلاویو شنکل؛ مهدی سرگلزایی


اثر پورمورفامین بر بلوغ تخمک و بیان ژن‌های هیستون داستیلاز در تکامل جنین‌های پارتنوژنز گوسفند

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 21-31

پریسا ندری؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد صالحی؛ احمد ریاسی؛ آزاده زحمتکش


اثر تزریق GnRH ، hCG و AD3E بر بازده تولیدمثل، متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 97-107

مژگان شارخیان رضایی؛ احمد ریاسی؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد خوروش؛ سیمین خورسندی