نویسنده = زربخت انصاری پیرسرائی
اثرهای تغذیه‌ای ال-آرژنین بر برخی شاخص‌های کیفی گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی جوجه‌‌های گوشتی 46 روزه

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 81-94

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مرضیه غفاری بالسینی


بررسی 24 روز تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 61-72

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی