کلیدواژه‌ها = گلبول‌های سفید
تأثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، فراسنجه‌های هماتولوژی و خونی بره‌های نژاد لری بختیاری

دوره 31، شماره 3، آذر 1400، صفحه 41-54

10.22034/as.2022.39306.1566

محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان؛ مهیار آذری


شناسایی و شمارش گلبول‌های سفید جوجه گوشتی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 31، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-36

10.22034/as.2021.36381.1528

محمد صدقی؛ سید امیر حسین مهدوی؛ رحیمه برومندپور