ارزیابی افت ناشی از هم‌خونی در صفات رشد و تولید تخم‌مرغ جمعیت پرندگان ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش تحقیقات بیوتکنولوژی

3 بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

زمینه مطالعاتی: ارزیابی میزان هم‌خونی و اثرات ناشی از آن بر روی صفات مهم اقتصادی در پرندگانی که تحت انتخاب قرار دارند از مهمترین اقدامات ارزیابی استراتژی‌های اصلاح نژادی به شمار می‌رود. هدف: مطالعه حاضر با هدف برآورد ضریب هم‌خونی جمعیت، ارزیابی روند تغییرات هم‌خونی و همچنین بررسی اثرات افت ناشی از آن بر روی برخی از صفات اقتصادی مهم بر اساس داده‌های شجره‌ای 12 نسل از جمعیت مرغ‌ بومی ایستگاه اصلاح نژاد خراسان رضوی انجام شد. روش کار: در این پژوهش، ابتدا ضرایب هم‌خونی 38489 پرنده موجود در شجره محاسبه شد و ضرایب هم‌خونی جمعیت بر اساس گروه‌های مختلف هم‌خونی به صورت تفکیک شده در دسته‌های مختلف قرار گرفتند. سپس تغییرات میانگین هم‌خونی در طی نسل‌های مختلف بررسی و میزان تغییرات در هر سال از طریق برازش رگرسیون خطی هم‌خونی بر نسل محاسبه شد. همچنین در این پژوهش، میزان تابعیت صفات مورد مطالعه از هم‌خونی فردی از طریق مدل‌های مختلف برآورد گردید. نتایج: نتایج نشان داد که حدود 57 درصد (21892 پرنده) پرندگان ثبت شده در شجره هم‌خون بودند و میانگین هم‌خونی فردی بیشتر از هم‌خونی مادری بود. میانگین هم‌خونی در کل پرندگان و پرندگان هم‌خون به ترتیب دو و سه درصد برآورد گردید. بیشترین و کمترین میزان هم‌خونی پرندگان شجره به ترتیب برابر با سی و صفر درصد بود. به طور کلی در طی نسل‌های مورد مطالعه، متوسط ضریب هم‌خونی فردی و مادری پرندگان در کل جمعیت روند افزایشی را نشان داد، به طوری ‌که با برازش رگرسیون خطی هم‌خونی بر نسل، میزان تغییرات هم‌خونی فردی و مادری در کل جمعیت به ترتیب حدود 03/0± 005/0 و 02/0± 004/0 در نسل برآورد گردیدند. بر اساس نتایج بدست آمده، در بین گروه‌های هم‌خونی، بیشترین پرندگان هم‌خون (68/47 درصد) را پرندگانی با ضرایب هم‌خونی بین صفر تا پنج درصد تشکیل دادند، که نشاندهنده آن است که هم‌خونی جمعیت نسبتاً پایین است. نتایج برآورد تابعیت صفات از هم‌خونی فردی برای هر صفت با توجه به مناسبترین مدل نشان داد که اثر افت ناشی از هم‌خونی در بیشتر صفات مورد مطالعه کم می‌باشد. در این مطالعه، بیشترین میزان افت ناشی از هم‌خونی فردی بر صفت وزن بدن در 12 هفتگی نشان داده شد. به ازای هر یک درصد افزایش هم‌خونی، صفات وزن بدن در یک روزگی 04/0 گرم کاهش، هشت هفتگی 51/0 گرم کاهش و 12 هفتگی 17/1 گرم کاهش، سن بلوغ جنسی 19/0 روز افزایش، وزن بلوغ جنسی 05/1 گرم افزایش، تعداد تخم‌مرغ در 84 روز اول تولید 08/0 عدد افزایش، وزن اولین تخم‌مرغ 05/0 گرم کاهش و میانگین وزن تخم‌مرغ در 28-30-32 هفتگی 02/0 گرم کاهش داشتند.
نتیجه‌گیری نهایی: نتایج تحلیل شجره نشان داد که هم‌خونی جمیعت در هر نسل به میزان کمی افزایش یافته است. از آنجایی که در جمعیت تحت انتخاب ایستگاه هیچ‌گونه جریان ژنی وجود ندارد، در صورت عدم کنترل آمیزش‌ها احتمال پیدایش هم‌خونی در جمعیت بالا است. با انجام اقداماتی از قبیل کنترل آمیزش‌ها در جمعیت ایستگاه می‌توان از افزایش هم‌خونی جمعیت و همچنین اثرات منفی احتمالی آن بر روی صفات پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of inbreeding depression in growth and egg production traits of birds population in the breeding station of Khorasan Razavi indigenous fowl

نویسندگان [English]

  • Saber Jelokhani-Niaraki 1
  • Sholeh Ghorbani 2
  • Saeed Esmailkhanian 3
1 Biotechnology department, Animal science research institute of Iran, Karaj.
2 Department of biotechnology-Animal science research institute of Iran- Agricultural Research,Education and Extension Organization
3 Department of Biotechnology research, animals science research institute of Iran
چکیده [English]

Introduction:
Sustainable use, development and conservation of poultry genetic resources are of particular importance for agriculture, food production, rural development and the environment (Besbes et al. 2007). Indigenous chickens are often considered as a support for low input backyard or free-range system of production in rural, semi-urban and nomadic areas (Haunshi et al. 2019). Native chickens have unique characteristics such as ability to adapt to adverse environments, hardiness, broodiness and aggressiveness to protect their chicks, and more. However, low genetic potential is one of the identified limitations for increasing the productivity of native chickens along with inadequate nutrition and disease prevalence (Magothe et al. 2012a).
The inbreeding accumulation and the decline in genetic diversity that occurs due to the mating of related animals in closed populations negatively affect phenotypic values and additive genetic variance (Falconer and Mackay 1996). Inbreeding, which occurs because of mating of related animals in a population, often occurs in the closed and small populations. The negative consequence of inbreeding is referred to as inbreeding depression, which has become a major concern in research related to evolution, ecology, and conservation biology (Reed et al. 2012). In small populations in particular, the inbreeding depression is significant in reproduction issues and has important consequences for the population's ability to evolve and adapt to environmental changes and ultimately their longevity (Leroy 2014).
Increasing the inbreeding rate in closed populations of indigenous chickens' farms may negatively affect the increase in population productivity following the selection process and have destructive effects on improving economic traits in the population. Therefore, considering the importance of the issue, it seems necessary to monitor the inbreeding rate as well as the resulting depression in the under selection closed population of breeding station of Khorasan Razavi indigenous fowl.
Materials and methods:
In order to estimate the inbreeding rate and evaluate its effects on some important economic traits the pedigree data of 38489 birds collected during 2006-2017 in breeding station of Khorasan Razavi indigenous fowl were used. First, the pedigree data of the studied traits were edited using Foxpro and Excell software and then the files required for data analysis were prepared. The eight traits including average egg weight (AEW), egg number (EN), egg weight at 1st day of laying (EW1), age at sexual maturity (ASM), weight at sexual maturity (WSM), body weight at 12 weeks of age (BW12), body weight at hatch (BW1) and body weight at 8 weeks of age (BW8) were studied. The inbreeding coefficients of all birds recorded in the pedigree were estimated using the CFC program (Sergolzai et al. 2006). The inbreeding coefficients of the birds were divided into different categories. Then, the mean changes of inbreeding during different generations were evaluated and the amount of inbreeding changes in each year was calculated using SPSS software by fitting linear regression of inbreeding per generation. Also in this study, regression coefficients of studied traits on individual and maternal inbreeding percentage were estimated with the REML procedure of WOMBAT software (Meyer 2007) through different models.

Results and discussion:
The results showed that about 57% (21892 birds) of all birds registered in the pedigree were inbred. The mean of individual and maternal inbreeding varied relatively little over 12 generations. The mean inbreeding of all birds and inbred birds was estimated to be two and three percent, respectively. The highest and lowest inbreeding rates were three and 0%, respectively. As the results show, despite the closed raising and selection of the population and also the increase in the probability of inbreeding in the population, the inbreeding rate has been increased with a relatively low slope over the generations. In general, during the studied generations, the average coefficient of individual and maternal inbreeding in the whole population showed an increasing trend, so that by fitting the linear regression of inbreeding to the generation, the rate of changes in individual and maternal inbreeding was estimated to be about 0.005± 0.03 and 0.004± 0.02 per generation, respectively. In a study conducted on the Isfahan improved native chicken population (Jelokhani et al. 1400), researchers estimated the rate of individual and maternal inbreeding changes per year for the all population by fitting linear regression of inbreeding per generation to 0.006± 0.05 and 0.005± 0.04, respectively, which is approximately consistent with the results of the present study. In this study, 43.12% of the birds were non-inbred and the rest of the birds (47.68%) were grouped in six different inbred groups. The results showed that among the inbred groups, the most inbred birds (47.68%) were birds with inbreeding coefficients between 0 and 5%, which indicates that the population inbreeding is relatively low. Various studies have been performed on the inbreeding rate of domestic chickens in the country; the results are consistent with the results of the present study. For example, the results of a study on 26 generations of genetically improved domestic chickens of Mazandaran showed that, the rate of inbreeding for this population is relatively low (Ghorbani and Omrani 1399). In another study to estimate the inbreeding rate of Indigenous Kokok balenggek chicken (KBC) population in Indonesia, the researchers estimated the inbreeding coefficient to be 0.0031 (0.31%) and concluded that considering the inbreeding rate of herd is less than one percent, and inbreeding less than one percent indicates that one percent of heterozygosity is lost in one generation, the population is not endangered (Rusfidra et al. 2014). In another study on the population size of 37 protected local chicken breeds in five European countries, the relatively low inbreeding rates (0.02 to 0.71%) was reported (Spalona et al. 2007).
In our study, the highest effect of individual inbreeding was shown on BW12. In this trait, for a one percent increase in inbreeding rate, the body weight decreases by 1.17 grams. Based on the another study performed on the Isfahan improved native chicken population (Jelokhani et al. 1400), it was shown that for every one percent increase in individual and maternal inbreeding, the WSM is reduced to 3.97 and 1.38 grams, respectively. In another study conducted on Mazandaran native fowls, the results showed that for every one percent increase in individual inbreeding, body weight decreased for the traits including BW12, BW8 and WSM (Ghorbani and Emrani 1399). The results of another study on the improved Fars native fowl revealed the greatest effect of inbreeding on body weight traits (8 and 12 weeks). In this study, for every one percent increase in individual inbreeding, body weight at 12 and 8 weeks decreased by 2.14 and 1.07, respectively (Jelokhani and Ghorbani, in press).

Conclusion:
According to the findings in the present study, since the population is closed and under selection, the probability of inbreeding in the population is high. However, because there are controlled matings in the population of breeding station of Khorasan Razavi indigenous fowl, the inbreeding rate in each generation has increased slightly, which shows the appropriate management practices are running in selecting the best birds. Best management practices such as controlling the matings between birds can prevent an increase in population inbreeding as well as its possible negative effects on the traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg
  • Growth Traits
  • Inbreeding
  • Native Chicken
Akaike H, 1974. A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control 19: 716-723.
Besbes B, Tixier-Boichard M, Hoffmann I and Jain GL, 2007. Future trends for poultry genetic resources. Proceedings of the International Poultry Conference on Poultry in the 21st Century: avian influenza and beyond. pp 1-23. Bangkok, Thailand.
Cassell BG, Amec V and Pearson RE, 2003. Effect of incomplete pedigrees on estimates of inbreeding and inbreeding depression for days to first service and summit milk yield in Holsteins and Jerseys. Journal of Dairy Science 86: 2967-2976.
Cheptou PO and Donohue K, 2011. Environment-dependent inbreeding depression: its ecological and evolutionary significance. New Phytologist 189: 395-407.
Falconer DS and Mackay TFC, 1996. Introduction to Quantitative Genetics, 4th ed. Longman Group Ltd., Essex, UK.
Fischer TM, Van der Werf JHJ, Banks RG and Ball AJ, 2004. Description of lamb growth using random regression on field data. Livestock Production Science 89: 175-185.
Gazal S, Sahbatou M, Perdry H, Letort S, Génin E and Leutenegger AL, 2014. Inbreeding coefficient estimation with dense SNP data: comparison of strategies and application to HapMap III. Human Heredity. 77: 49-62.
Ghorbani S and Emrani H, 2020. Estimation of inbreeding rate and its depression on the economic traits of genetically improved native chickens of north of Iran. Animal Science Journal 33: 109-124.
Ghorbani S and Zakizadeh S, 2021. Estimation of inbreeding effects and its impact on some production and reproduction traits in West Azerbaijan native fowls. Animal Production Research 10: 21-32.
Gomez-Raya L, Rodríguez C, Barragán C and Silió L, 2015. Genomic inbreeding coefficients based on the distribution of the length of runs of homozygosity in a closed line of Iberian pigs. Genetics Selection Evolution 47: 81. 
Haunshi S, Ullengala R and Padhi MK, 2019. Improvement of PD-4 (Aseel), an indigenous chicken for growth and production traits. Indian Journal of Animal Sciences 89(4): 419-423.
Jelokhani-Niaraki S and Ghorbani S, 2022. Evaluating the selection of improved Fars native fowl with the inbreeding assessment approach. Journal of Animal Science Research 31(4): 73-88. 
Jelokhani-Niaraki S, Ghorbani S and Esmaeilkhanian S, 2021. Estimation of inbreeding depression for economic traits in Isfahan improved native chicken population. Animal Production 23(3): 413-424.
Leroy G, 2014. Inbreeding depression in livestock species: review and meta-analysis. Animal Genetics 45:618-28.
Lewis F, Butler A and Gilbert L, 2011. A unified approach to model selection using the likelihood ratio test. Methods in Ecology and Evolution 2: 155-162.
Magothe T, Okeno T, Muhuyi WB and Kahi A, 2012 (a). Indigenous chicken production in Kenya: I. Current status. World's Poultry Science Journal 68: 119-132.
Magothe T, Okeno T, Muhuyi WB and Kahi A, 2012 (b). Indigenous chicken production in Kenya: II. Prospects for research and development. World’s Poultry Science Journal. 68: 133-44.
Meyer K, 2007. WOMBAT, A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by REML. Journal of Zhejiang University Science-B 8: 815-821.
Reed DH, Fox CW, Enders LS and Kristensen TN, 2012. Inbreeding-stress interactions: evolutionary and conservation consequences. Annals of the New York Academy of Sciences 1256:33-48.
Roff DA, 2002. Inbreeding depression: tests of the overdominance and partial dominance hypotheses. Evolution 56: 768-775.
Rusfidra, Tan Marajo SD, Heryandi Y and Oktaveriza B, 2014. Estimation of Inbreeding Rate in Kokok balenggek Chicken (KBC) Population under Ex-Situ Conservation. International Journal of Poultry Science 13: 364-367.
Sargolzaei M, Iwaisaki H and Colleau JJ, 2006. A tool for monitoring genetic diversity. In proceeding of the 8th World Congress Genetics Applied Livestock. ProBelo Horizonte, Brazil.
Schwarz G, 1978. Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics 6: 461-464.
Selvaggi M, Dario C, Peretti V, Ciotola F, Carnicella D and Dario M, 2010. Inbreeding depression in Leccese sheep. Small Ruminant Research 89: 42-46.
Spalona A, Ranvig H, Cywa-Benko K, Zanon A, Sabbioni A, Szalay I,  Benková J, Baumgartner J and Szwaczkowski T, 2007. Population size in conservation of local chicken breeds in chosen European countries. Archiv fur Geflugelkunde. 71: 49-55.
Szwaczkowski T, Cywa-Benko K and Wezyk S, 2003. A note on inbreeding effect on productive and reproductive traits in laying hens. Animal Science Papers and Reports 21: 121-129.
Szwaczkowski T, Cywa-Benko K, and Wezyk S. 2004. Curvilinear inbreeding effects on some performance traits in laying hens. Journal of Applied Genetics 45: 343-345.
Tongsiri S, Jeyaruban GM, Hermesch S, Van der Werf JH, Li L and Chormai T, 2019. Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens. Asian-Australasian journal of animal sciences 32: 930-938.
Vergeer P, Wagemaker N and Ouborg NJ, 2012. Evidence for an epigenetic role in inbreeding depression. Biology Letters. 8: 798-801.
Vermeulen CJ, Sørensen P, Gagalova KK and Loeschcke V, 2014. Flies who cannot take the heat: genome-wide gene expression analysis of temperature-sensitive lethality in an inbred line of Drosophila melanogaster. Journal of Evolutionary Biology 27: 2152-62.
Vieira FG, Fumagalli M, Albrechtsen A and Nielsen R, 2013. Estimating inbreeding coefficients from NGS data: impact on genotype calling and allele frequency estimation. Genome Research 23:1852-1861.
Xue Q, Li G, Cao Y, Yin J, Zhu Y, Zhang H, Zhou C, Shen H, Dou X, Su Y, Wang K, Zou J and Han W, 2021. Identification of genes involved in inbreeding depression of reproduction in Langshan chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 34(6): 975-984.