اثر سیلی‌مارین بر ذخیره سازی منی خروس در دمای°C 4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

زمینه مطالعاتی: سیلی­مارین یک پلی فنل است که توانایی خنثی سازی رادیکال­های آزاد اکسیژن را دارد و می­تواند در ذخیره سازی اسپرم مفید باشد. هدف:  این آزمایش به منظور بررسی اثر سیلی­مارین بر ذخیره­سازی اسپرم خروس در °C4 انجام شد. روش کار: جمع­آوری منی دو بار در هفته در 5 نوبت از 15 قطعه خروس بالغ انجام شد. انزال­ها در هر نوبت بعد از تجمیع به پنج قسمت تقسیم شد. مقدار صفر (شاهد،S0)، 50 (S50)، 100 (S100)،150 (S150) و 200 (S200) میکروگرم در میلی­لیتر سیلی­مارین به هر قسمت اضافه شد. سپس نمونه­ها تا °C 4 سرد شد و به مدت 72 ساعت در این دما نگهداری شد. در زمان­های صفر، 24، 48 و 72 ساعت ذخیره­سازی، سلامت غشای پلاسمایی، زنده­مانی (رنگ­آمیزی هوخست 33258) و تحرک اسپرم ارزیابی شد. در زمان 48 به منظور بررسی پراکسیداسیون چربی غلظت مالون­دی­آلدهید (MDA) در (106× 300) اسپرم اندازه­گیری شد. نتایج: اثر متقابل سیلی­مارین و زمان ذخیره­سازی بر سلامت غشای پلاسمایی، زنده­مانی و تحرک پیش­رونده اسپرم معنی­دار بود (05/0P<). در ساعت 48 و 72، به ترتیب بیشترین تحرک پیش­رونده اسپرم در S50 (20/59%) یا S100 (20/61%) و S100 (00/52%) و بیشترین سلامت غشای پلاسمایی اسپرم به ترتیب در S50 (12/68%) یا S100 (32/68%) و S100 (50/62%) مشاهده شد (05/0P<). بیشترین زنده­مانی اسپرم در زمان‌های 48 و 72 به ترتیب در S50 (به ترتیب 50/71% و 94/59%) و S100 (به ترتیب 56/71% و 48/62%) مشاهده شد (05/0P<). بیشترین میزان تولید MDA (µM/mL 12/1) و کمترین (µM/mL 59/0) به ترتیب در S200 و S100 مشاهده شد (05/0P<). نتیجه­گیری نهایی: افزودن µg/mL 100 سیلی­مارین به منی سبب بهبود ماندگاری اسپرم خروس در °C 4­ می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of silymarin on rooster semen during storage at 4 °C

نویسندگان [English]

  • H Z 1
  • M R 2
  • M M 2
احمدی ح و ضمیری م ج، 1386. اثر ویتامین­های E و C بر توان جنبایی و باروری اسپرم رقیق­شده­ی خروس­های بومی فارس در دمای 4 تا 5 درجه­ی سانتی­گراد. مجموعه مقالات دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. ص، 1479-1477.
ضمیری م ج. 1380. تولیدمثل در پرند­گان اهلی (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز. 244 صفحه.
نورانی ب، ضمیری م ج و روغنی الف، 1386. اثر پیرووات، هیدروکسی تولوئن بوتیله­شده (BHT) و سدیم پیروات بر اسپر رقیق­شده­ی خروس­های بومی فارس نگهداری شده در دمای 4-5 درجه سانتی­گراد. مجموعه مقاله­های دومین کنگره علوم دامی و آبزیان. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج. ص: 1539-1542.
Altorjay I, Dalmi L, Sari B, Imre S and Balla G, 1992.The effect of silibinin (Legalon) on the the free radical scavenger mechanisms of human erythrocytes in vitro. Acta Physiol Hung 80: 375-380.
Anderson D, Yu TW, Phillps BJ and Schmwzer P, 1994.The effect of various antioxidants and other modifying agents on oxygenradical- generated DNA damage in human lymphocytes in the COMET assay. Mutat Res 307: 261-271.
Armstrong JS, Rajasekaran M, Chamulitrat W, Gatti P, Hellstrom WJ and Sikka SC, 1999. Characterization of reactive oxygen species induced effects on human spermatozoa movement and energy metabolism. Free Radic Biol Med 26: 869-880.
Balercia G, Moretti S, Vignini A, Magagnini M, Mantero F, Boscaro M, Lamonica GR and Mazzanti L, 2004. Role of nitric oxide concentrations on human sperm motility. J Androl 25:245-249.
Basaga H, Poli G, Tekkaya C and Aras I, 1997. Free radical scavenging and antioxidative properties of 'silibin' complexes on microsomal lipid peroxidation. Cell Biochem Funct 15: 27-33.
Basiglio CL, Pozzi EJS, Mottino AD and Roma MG, 2009. Differential effects of silymarin and its active component silybinin on plasma membrane stability and hepatocellular lysis. Chem Biol Interact 179: 297-303.
Baumber J, Ball BA, Gravance CG, Medina V and Morel MCG, 2000.The effect of reactive oxygen species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential and membrane lipid–peroxidation. J Androl 21: 895-902.
Blesbois E, Grasseau I and Blum JC, 1993.Effect of vitamin E on fowl semen storage at 4 oC. Theriogenology 39: 771-779.
Blesbois E, Grasseau I and Hermier D, 1999.Changes in lipid content of fowl spermatozoa after liquid storage at 2-5 °C. Theriogenology 52: 325-334.
Borsari M, Gabbi C, Ghelfi F, Grandi R, Saladini M, Severi S and Borella F, 2001. Silybin, a new iron-chelating agent. J Inorg Biochem 85: 123-129.
Breininger E, Beorlegui NB, Oflaherty CM and Beconi MT, 2005. Alpha-tocopherol improves biochemical and dynamic parameters in cryopreserved boar semen. Theriogenology 63: 2126-2135.
Breque C, Surai P and Brillard JP, 2003. Roles of antioxidants on prolonged storage of avian spermatozoa in vivo and in vitro. Mol Reprod Dev 66: 314-323.
Bucak MN, Sariozkan S, Tuncer PB, Ulutas PK and Akcadage HI, 2009. Effect of antioxidants on microscopic semen parameters, lipid peroxidation and antioxidant activities in angora goat semen following cryopreservation. Small Ruminant Res 81: 90-95.
Burrows WH and Quinn JP, 1937. The collection of spermatozoa from the domestic fowl and turkey. Poult Sci 14: 251-254.
Cao G and Cutler RG, 1993. High concentrations of antioxidants may not improve defense against oxidative stress. Arch Gerontol Geriatr 17: 189-201.
Cerolini S, Zainiboni L, Maldjian A and Gliozzi T, 2006.Effect of docosahexaenoic acid and α-tocopherol enrichment in chicken sperm on semen quality, sperm lipid composition and susceptibility to peroxidation. Theriogenology 66: 877-886.
Chung LY, Cheung TC, Kong SK, Fung KP, Choy YM, Chan ZH and Kwok TT, 2001. Induction of apoptosis by green tea catechins in human prostate cancer DU145 cells. Life Sci 68: 1207-1214.
Cruz T, Galvez J, Crespo E, Ocete MA and Zarzuelo A, 2001. Effects of silymarin on the acute stage of the trinitrobenzenesulphonic acid model of rat colitis. Planta Med 67: 94-96.
Donoghue AM and Donoghue DJ, 1997.Effect of water and lipid soluble antioxidants on turkeysperm viability, membrane integrity and motility during liquid storage. Poult Sci 76: 1440-1445.
Erlejman AG, Verstraeten SV, Fraga CG and Oteiza PI, 2004. The interaction of flavonoids with membranes: potential determinant of flavonoid antioxidant effects. Free Radic Res 38: 1311-1320.
Fujihara N and Koga O, 1984. Prevention of the production of lipid peroxide in rooster spermatozoa. Anim Reprod Sci 7: 385-390.
Gharagozloo M and Amirghofran Z, 2007. Effects of silymarin on the spontaneous proliferation and cell cycle of human peripheral blood leukemia T cells. J Cancer Res Clin Oncol 133: 525-532.
Kang JS, Jeon YJ, Kim HM, Han SH and Yang KH, 2002. Inhibition of inducible nitric-oxide synthase expression by Silymarin in lipopolysaccharide-stimulated macrophages. J Pharmacol Exp Ther. 302:138-144.
Katiyar SK, Roy AM and Baliga MS, 2005. Silymarin induces apoptosis primarily through a p53-dependent pathway involving Bcl-2/Bax, cytochrome crelease, and caspase activation. Mol Cancer Ther 4: 207-216.
Kim SH and Sharma RP 2003. Cytotoxicity of inorganic mercury in murine T and B lymphoma cell lines: involvement of reactive oxygen species, Ca (2+) homeostasis, and cytokine gene expression. Toxicol In Vitro 17: 385-395.
Kiruthiga PV, Pandian SK and Devi KP, 2010. Silymarin protects PBMC against B(a)P induced toxicity by replenishing redox status and modulating glutathione metabolizing enzymes—An in vitro study. Toxicol Appl Pharmacol 247: 116-128.
Kiruthiga PV, Shafreen RB, Pandian SK, Arun S, Govindu S and Devi KP, 2007. Protective effect of silymarin on erythrocyte haemolysate against benzo(a)pyrene and exogenous reactive oxygen species (H2O2) induced oxidative stress. Chemosphere 68: 1511-1518.
Kodama H, Kuribayashi Y and Gagnon C, 1996.Effect of sperm lipid peroxidation on fertilization. J Androl 17: 151-157.
Kumaresan A, Kadirvel G, Bujarbaruah KM, Bardoloi RK, Das A, Kumar Sand Naskar S, 2009. Preservation of boar semen at 18 oc induces lipid peroxidation and apoptosis like changes in spermatozoa. Anim Reprod Scie 110: 162-171.
Kvasnicka F, BibaB, SevcikR, Voldrich M, KratkaJ, 2003. Analysis of the active components of Silymarin. J Chromatogr A 990: 239-245.
Lee DYW and Liu Y, 2003. Molecular structure and stereochemistry of silybin A, silybin B, isosilybin A,and isosilybin B, isolated from Silybum marianum (milk thistle). J Nat Prod 66: 1171-1174.
Leeuw AM, Daas GHJ and Woelders H, 1991. The fix vital stain method simultaneous determination of viability and acrosomal and status of bovine spermatozoa. J Androl 12: 112-118.
Locher R, Suter PM, Weyhenmeyer R and Vetter W, 1998. Inhibitory action of silibinin on low density lipoprotein oxidation. Arzneimittelforschung 48:236-239.
Long JA and Kramer M, 2003.Effect of vitamin E on lipid peroxidation and fertility after artificial insemination with liquid-stored turkey semen. Poult Sci 82:1802-1807.
Moce E, Grasseau I and Blesbois E, 2010. Cryoprotectant and freezing process alter the ability of chicken sperm to acrosome react. Anim Reprod Sci 122: 359-366.
Moreno JS, Castaño C, Coloma MA, Brunet AG, Díaz AT, Sebastián AL and Campo JL, 2009.Use of the hypo-osmotic swelling test and aniline blue staining to improve the evaluation of seasonal sperm variation in native Spanish free-range poultry. Poult Sci 88: 2661-2669.
Muzes G, Deak G, Lang I, Nekam K, Gergely P and Feher J, 1991. Effect of the bioflavonoid Silymarin on the in vitro activity and expression of superoxide dismutase (SOD) enzyme. Acta Physiol Hung 78: 3-9.
Pietrangelo A, Borella F, Casalgrandi G, Montosi G, Ceccarelli D, Gallesi D, Giovannini F, Gasparetto A and Masini A, 1995. Antioxidant activity of silybin in vivo during longterm iron overload in rats. Gastroenterology 109: 1941-1949.
Podder B, Kim YS, Zerin T and Song HY, 2012. Antioxidant effect of silymarin on paraquat-induced human lung adenocarcinoma A549 cell line. Food Chem Toxicol 50: 3206-3214.
Purdy PH, Ericsson SA, Dodsona RE, Sternes KL and Garner DL, 2004. Effects of the flavonoids, silibinin and catechin, on the motility of extended cooled caprine sperm. Small Ruminant Res 55: 239-243.
Radko L and CybulskiW, 2007. Application of silymarin in human and animal medicine. J P C C R 1: 22-26.
Ramellini G and Meldolesi J, 1974. Stabilization of isolated rat liver plasma membranes by treatment in vitro with silymarin. Arzneimittelforschung 24: 806-808
Ramellini G and Meldolesi J, 1976. Liver protection by silymarin: in vitro effect on dissociated rat hepatocytes. Arzneimittelforschung 26: 69-73.
Robaszkiewicz A, Balcerczyk A and Bartosz G, 2007. Antioxidative and prooxidative effect of quercetin on A549 cell. Cell Bio Int 31: 1245-1250.
Sanocka D and Kurpisz M, 2004.Reactive oxygen species and sperm cells. Reproductive Biology and Endocrinology 2: 1-7.
Soto C, Recoba R, Barron H, Alvarez C and Favari L, 2003. Silymarin increases antioxidant enzymes in alloxan-induced diabetes in rat pancreas. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 136: 205-212.
Tabatabaei S, 2012. Effect of ascorbic acid on chicken semen quality during liquid storage. Comp Cl Path 21: 621-626.
Tabatabaei S, Batavani R and Ayen E, 2011.Effects of vitamin E addition to chicken semen on sperm quality during in vitro storage of semen. Vet Res Forum 2: 103-111.
Turk G, Atessahin A, Sonmez M, Yuce A and Osman A, 2007. Lycopene protects against cyclosporine A-induced testicular toxicity in rats. Theriogenology 67: 778-785.
Verma A and Kanwark KC, 1999.Effect of vitamin E on human sperm motility and lipid peroxidation in vitro. Asian J Androl 1: 151-154.
Zini A, Lamirande ED and Gagnon C, 1995. Low levels of nitric oxide promote sperm capacitation in vitro. J Androl 16:424-431.