بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

3 3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی تخم مرغ. هدف:  بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن­های عمده صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان روش کار: در تحقیق حاضر، پس از رکوردبرداری صفات کیفی  داخلی تخم مرغ در جمعیت مرغ‌های بومی آذربایجان، احتمال تفرق ژن­های عمده در صفات داخلی تخم مرغ به صورت مجزا با استفاده از یک مدل حیوانی تک متغیره و با استفاده از آنالیز بیزی و شاخص ژن عمده مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، شاخص ژن عمده محاسبه شده با استفاده از نتایج مدل تک متغیره تفرق ژن عمده برای صفات داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان شامل وزن زرده، عرض زرده، ارتفاع زرده،pH زرده، pH سفیده، نسبت زرده به سفیده، ضریب زرده، درصد زرده و سفیده و در نهایت مقدار ماده خشک زرده و سفیده مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی: با توجه به تأیید تفرق ژن عمده با روش شاخص ژن عمده و برای صفات کیفیت داخلی تخم مرغ، چنین نتیجه گیری می‌شود که احتمال تفرق ژن عمده موقعی که تمامی جمعیت در نظر گرفته می‌شود، برای صفات وزن زرده، عرض زرده، ،pH  سفیده، ،وزن آلبومین، شاخص زرده و  لکه خونی – گوشتی مورد تایید قرار می­گیرد.  بنابراین برای این صفات می­توان با اجراء طرحهای دقیق ردیابی ژن‌های عمده مانند طرح برادران-خواهران ناتنی در ایستگاه مرغ بومی آذربایجان غربی و استفاده از مارکرهای ریزماهواره، ژن‌های عمده را با دقت بالا ردیابی و ضمن تعیین میزان اثر این ژن­ها، محل قرار گیری آنها بر روی کروموزوم‌ها را نیزدقیقا تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of maternal effects and detecting major genes affecting internal egg quality traits of Azerbaijan native chickens

نویسندگان [English]

  • M R 1
  • S A 2
  • S A 3
  • H D 2
بی نام. 1376. گزارش اداره کل پرورش و اصلاح نژاد طیور و زنبور، اهداف، دستورالعمل­ها و روش­هایی اجرایی طرح ملی مراکز پشتیبانی مرغ بومی. معاونت امور دام، وزارت جهاد سازندگی.
خاش ا. 1385. ارزیابی گاوهای نژاد مونبلیارد با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی. پایان­نامه کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان).
صالحی­نسب م. 1391. برآورد پارامترهای ژنتیکی و ردیابی ژنهای بزرگاثر برای برخی صفات اقتصادی مرغهای بومی استان اصفهان با استفاده از روشهای مختلف آماری. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ی علوم دامی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
علیجانی ص، نجاتی جوارمی ا، مهربانی یگانه ح، رحیمی ق و جانس ل ل ج. 1388 . ردیابی­ژن­های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی ایران با استفاده از روش های آماری. مجله ی پژوهش های علوم دامی، شماره 2. صفحه های 27-15.
کیانی منش ح. 1378. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در مرغان بومی مازندران. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.
Alijani S, Yegane Mehrabani H, Nejati Javaremi A, Rahimi GH and Janss LLG, 2010. Bayesian segregation analysis to detect major genes influencing four economically important traits in two Iranian native pedigreed chickens. The 10th Iranian Statistical Conference. University of Tabriz.
Argente MJ, Blasco A, Ortega JA, Haley CS and Visscher PM,2003. Analysis for the presence of major gene affecting uterine capacity in unilaterally ovariectomized rabbits. Genetics. 163: 1061-1068.
Falconer DS and Mackay TFC, 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th eition. London, Longman. 465p.
Famula TR, 1986. Identifying single genes of large effect in quantitative traits using best linear unbiased prediction. Journal of Animal Science 63: 68-76.
Hagger C, Janss LLG, Kadarmideen HN and Stranzinger G, 2004. Bayesian inference on major loci in related multigeneration selection lines of laying hens. Poultry Science 83: 1932-1939.
Haja N and Luc LG, 2005. Evidence of a major gene from Bayesian segregation analyses of liability to Osteochondral diseases in Pigs. Genetetic Science 71: 1195-1206.
Hartmann C, Johansson K, Strandberg E and Wilhelmson M, 2000. One generation divergent selection on large and small yolk proportion. British Poultry Science 41: 280–286.
Ilahi H and Kadarmideen HN, 2004. Bayesian segregation analysis of milk flow in Swiss dairy cattle using Gibbs sampling. Genetic Selection Evolution 36: 563-576.
Karlin S, Carmelli D and Williams R, 1979. Index measures for assessing the model of Inheritance of continuously distributed traits: I. Theory and justification. Theoretical Population Biology 16: 81-106.
Meyer K, 1997. Estimates of genetic parameters for weaning weight of beef cattle accounting for direct-maternal environmental covariances. Livestock Production Science 52: 187-199.
Ochiai A, Ishida T, Oyama K and Mukai F, 2005. Trial for detecting carriers with major genes in a selected layer line. Animal Science Journal 76: 195-201.
SAS Institute, 2003. SAS/STAT User’s Guide: Statistics. Release 9.1. SAS Institute Inc.
Van Kaam JBCHM, Bink MCAM, Maizon DO, Van Arendonk JAM and Quaas RL, 2006. Bayesian reanalysis of a quantitative trait locus accounting for multiple environments by scaling in broilers. Animal Science 84: 2009-2021.