مقایسه دو روش ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران بر اساس رکورد شیر تصحیح نشده و تصحیح شده بر مبنای 305 روز شیردهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 استاد بخش علوم دامی دانشگاه بیرجند

2 2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 3 استادیار بخش علوم دامی دانشگاه بیرجند

4 4 مربی بخش علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده

زمینه مطالعاتی: در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری، استفاده از رکوردهای واقعی و مدل آماری صحیح، اهمیّت زیادی دارد.  هدف: این تحقیق، با هدف مقایسه دو روش ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین برای صفت شیر اجرا شد. روش کار: رکوردهای مورد استفاده، مربوط به صفات شیر تصحیح نشده (برای تعداد روزهای شیردهی) و شیر تصحیح شده (بر مبنای 305 روز) بودند. تعداد 332160 رکورد شیر از 332160 رأس گاو شکم اوّل هلشتاین ایران در 2318 گله که طی سال­های 1369 تا 1389 جمع­آوری شده بودند، استفاده گردید. مدل­های حیوانی شامل اثرات گلّه، سال و ماه زایش، درصد خلوص حیوان، منشأ اسپرم (داخلی، خارجی و نامعلوم)، متغیّرهای کمکی طول دوره­ی شیردهی (برای تولید شیر تصحیح نشده)، سن زایش، و اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی بود. برازش مدل به­وسیله نرم­افزار DMU اجرا گردید. نتایج: وراثت­پذیری صفات شیر تصحیح نشده و تصحیح شده به­ترتیب 23/0 (اشتباه معیار 004/0) و 25/0 (اشتباه معیار 004/0) بود که با یکدیگر تفاوت معنی­دار آماری داشتند. برای گاوهای نر، همبستگی بین ارزش اصلاحی حاصل از دو روش ارزیابی ژنتیکی، با بالا رفتن تعداد دختران آن­ها، افزایش قابل ملاحظه نشان داد. مقدار روند ژنتیکی در دو شیوه­ی ارزیابی مذکور برابر با 18/22 (برای شیر تصحیح نشده) و 5/18 (برای شیر تصحیح شده) کیلوگرم در سال بود که تفاوت معنی­دار آماری با یکدیگر نداشتند. نتیجه­گیری نهایی: با توجه به مزیّت استفاده از رکوردهای واقعی (شیر تصحیح نشده)، پیشنهاد می­گردد برای پیش­بینی ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران از رکوردهای خام شیر در مدل حیوانی استفاده شود که در آن طول دوره­ی شیردهی، به­صورت متغیّر کمکی گنجانده شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two genetic evaluation methods of Iranian Holsteins using unadjusted and adjusted milk records based on 305-d lactation

نویسندگان [English]

  • H F 1
  • Z A 2
  • M M 3
  • M A 4
4 a
آیت­اللهی مهرجردی ا، 1381. بررسی کاهش تعداد دفعات رکوردگیری و نمونه­برداری شیر در گاوهای هلشتاین.   پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران.
امینی ب، مرادی شهربابک م، نجاتی جوارمی ا و صیادنژاد م ب، 1388. اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، دوره 40 شماره 2 صفحه 22-17. 
سیددخت ع، اسلمی­نژاد ع ا، طهمورث­پور م، نعیمی­پور ح، مهدوی م و ضابطیان حسینی م، 1391. برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی. مجله تحقیقات تولیدات علوم دامی، سال اول، بهار 1391 صفحه 18-9.
رزم­کبیر م، مرادی شهربابک م، پاکدل ع و نجاتی جوارمی ا، 1387. برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون تولید شیر در گاوهای شیری. سومین کنگره علوم دامی کشور، مهرماه 1387.
رزم­کبیر م، نجاتی جوارمی ا و مرادی شهربابک م، 1388. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، دوره 40، شماره 1 صفحه 11-7.
صاحب­هنر م، مرادی شهربابک م، میرائی آشتیانی س ر و صیادنیاد م ب، 1389. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، دوره 41، شماره 2 صفحه 184-173.
فرهنگ­فر ه، نعیمی­پور ح و لطفی ر، 1387. ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی تکه­ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره چهل و سوم (ب) صفحه 533-543.   
فرهنگ­فر ه و رضائی ه، 1386. مقایسه ارزیابی گاوهای هلشتاین برای تولید شیر با استفاده از مدل­های روز آزمون و 305 روز . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،سال یازدهم ، شماره چهلم (ب) صفحه 384- 375.
Amimo JO, Wakhungu JW, Inyangala BO and Mosi RO, 2007. The effects of non-genetic factors and estimation of genetic and phenotypic parameters and trends for milk yield in Ayrshire cattle in Kenya. Livestock Research for Rural Development. Available at: http://www.lrrd.org/lrrd19/1/amim19013.htm
Ary F, Charles J and Rafael M, 1995. Genetic parameters for milk yield and composition of crossbred dairy cattel in Brazil. Brazilian Journal of Genetice 18: 229-235.  
Sahin A, Ulutas Z, Adkinson AY and Adkinson RW, 2012. Genetic and environmental parameters and trends for milk production of Holstein cattle in Turkey. Italian Journal of Animal Science 11:242-247.
Campos MS, Wilcox CJ, Becerrril CM and Diaz A, 1994. Genetic parameters for yield and reproductive parameters of Holstein and Hersey cattle in Florida. Journal of Dairy Science 77:867-887.
Jamrozik J and Schaeffer LR, 1997. Estimates of genetic parameters for a test day model with random regressions for yield traits of first lactation Holsteins. Journal of Dairy Science 80:762-770.
Jamrozik J, Schaeffer LR and Dekkers JCM, 1997. Genetic evaluation of dairy cattle using test day yields and random regression model. Journal of Dairy Science 80:1217-1226.
Kefena E, Zewdie W, Tadelle D and Aynalem H, 2011. Genetic and environmental trends in the long–term dairy cattle genetic improvement programmes in the central tropical highlands of Ethiopia. Journal of Cell and Animal Biology 5:96-104.
Madsen P and Jensen J, 2008. A User's Guide to DMU, Version 6, Release 4.7. Faculty of Agricultural Science, University of Arhus. 33 p.
Meyer K, Graser HU and Hammond K, 1989. Estimation of genetic parameters for first Lactation test day production of Australian Black and White cows. Journal of Livestock Production Science 21:177-199.
Musani SK, 1995. Evaluation of a Jersey cow herd in the upper midland agro-ecological zone: genetic and phenotypic trends. MSc Thesis. Egerton University.
Ojango JM and Pollott GE, 2001. Genetics of milk yield and fertility traits in Holstein-Friesian cattle on large-scale Kenyan farms. Journal of Animal Science 79:1742-175.
Pool MH, 2000. Test-day models: breeding value estimation based on individual test-day records. PhD Thesis, Lelystad, the Netherlands. 113 p.  
Rehman Z and Khan MS, 2012. Genetic factors affecting performance traits of Sahiwal cattel in Pakistan. Pakistan Veterinary Journal 32:329-333.
SAS Institute Inc. 2004. SAS/STAT 9.1 User's Guide. Cary, NC: SAS Institute Inc.
Schaeffer LR and Dekkers JCM, 1994. Random regression in animal models for test-day production in dairy cattle. Proceedings of the 5th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Guelph, Canada 18:443-446.
Schmidt GH and Van Vleck LD, 1974. Principles of Dairy Scince. New Delhi Publication. 558 p.   
Tonhati HM, Munoz FC, Duarte JMC, Reichert RH, Oliveira JA and Lima ALF, 2004. Estimates of correction factors for lactation length and genetic parameters for milk yield in buffaloes. Arquivo Brasileiro de Medicines Veterinariae Zootecnia 56:251-257.
Yaeghoobi R, Doosti A, Noorian M and Bahrami AM, 2011. Genetic parameters and trends of milk and fat yield in Holstein dairy cattle of west provinces of Iran. International Journal of Dairy Science 6:142-149.
Yousefi-Golvedi A, Hafezian H, Chashnidel Y and Farhadi A, 2012. Genetic parameters and trends of production traits in Iranian Holstein population. African Journal of Biotechnology 11:2429-2435.