تولید ژله رویال از کلنی های زنبورعسل در مرحله بچه دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 کارشناس ارشد علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

زمینه مطالعاتی: امروزه تولید ژله رویال بخشی از صنعت زنبورداری می‌باشد. هدف: این تحقیق به‌منظور بررسی امکان تولید ژله رویال در سیستم زنبورداری کشور انجام شد. روش کار: برای این کار 20 کلنی دارای ملکه یک ساله خواهرناتنی و با شرایط داخلی یکسان به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم گردید. کلنی‌های شاهد به‌منظور جلوگیری از بچه دهی، شاخون چینی شد. کلنی‌های گروه دوم با استفاده از تلفیقی از روش­های مورداستفاده برای کنترل بچه دهی و روش 4 ساعته برای پرورش ملکه سازمان دهی شدند. به این کلنی‌ها، با تغییراتی که در محل محتویات کندو در هر مرحله داده می‌شد، در سه مرحله سلول های پیوندی داده‌شده و در پایان هر مرحله، تعداد سلول های پذیرش شده و مقدار تولید ژله تولیدشده از هر کندو ثبت گردید. نتایج: در مجموع سه مرحله، میانگین تعداد سلول پذیرش‌شده 1/216 عدد، مقدار ژله رویال برداشت‌شده از هر سلول پیوندی 67/273 میلی‌گرم و مقدار ژله رویال برداشت‌شده از هر کندو 33/59 گرم بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t نشان داد که ازنظر میزان تولید عسل اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود ندارد. نتیجه گیری نهایی: به‌طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با اجرای این شیوه ضمن جلوگیری از بچه دادن کلنی‌ها می‌توان مقدار قابل‌توجهی ژله رویال از کلنی‌ها برداشت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Royal jelly production from swarming honey bee colonies

نویسنده [English]

  • m E
a
پیرایرانی ع ا، 1383. زنبوران عسل و زنبورداری (تجربیات علمی و منابع جهانی)، جلدهای اول و دوم، اداره انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، 638 ص.
تاج‌آبادی ن و ر بحرینی، 1391. پرورش ملکه زنبورعسل با روش جدید Cloak Board، مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران، شماره چهارم، صفحه‌های 11-6.
جواهری س د و س ا میرهادی، 1379. مقایسه تأثیر سلول‌های مومی دست‌ساز با سلول‌های طبیعی ملکه زنبورعسل برای تولید ژله رویال، پژوهش و سازندگی، ش 47، ص 82.
طهماسبی غ ح، 1393. پرورش ملکه زنبورعسل، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، 220 ص.
طهماسبی غ ح، م ع کمالی سروستانی، م بابایی، س د جواهری، ع ا سیفی، م رضایی و ش حبیبی مود، 1389. مقایسه کلنی‌های شروع‌کننده 24 ساعته و 4 ساعته در موفقیت عملیات پرورش ملکه، خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج.
عبادی ر و ع احمدی، 1383. پرورش زنبورعسل، انتشارات ارکان اصفهان.
Bogdanov S, 2012. The royal jelly book. Bee Product Science, www.bee-hexagon.net 13 pp.
Bogdanov S, 2015. Royal Jelly, Bee Brood: Composition, Health, Medicine: A Review. Bee Product Science, www.bee-hexagon.net.
Brown R, 1985. Beekeeping A seasonal guide, B.T. Bars ford, Ltd. London, PP. 46-49, 64-69.
Büchler R, Andonov S, Bienefeld K, Costa C, Hatjina F, Kezic N, Kryger P, Spivak M, Uzunov A and Wilde J, 2013. Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens. Journal of Apicultural Research 52(1):1-30.
Chen SL, Su SK and Lin XZ, 2002. An introduction to high-yielding royal jelly production methods in China. Bee World 83 (2): 69-77.
Haleem N, Kumar NR and Kaur R, 2015. Effect of nutritional supplements on queen cell production in honey bee (Apis mellifera). Journal of Applied and Natural Science 7 (1): 400 – 403.
Hatem A, Sharaf El–Din, Mahmoud E, Nourand M, Abd-Al–Fattah A, 2010. Some factors affecting royal jelly production from honey bee colonies at GIZA region. https://www.researchgate.net/publication/232723946
Krell R, 1996. Value-Added Products from Beekeeping. FAO Agricultural Services Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bulletin No. 124, Rome.
Kumar R, and Kumar NR, 1998. Queen rearing and royal jelly production in Asian honey bee Apis cerana. Proceedings of the 4th Asian apiculture.
Mutsaers M, Van Blitterswijk H, Van't Leven L, Kerkvliet J and VandeWaerdt J, 2005. Bee products: properties, processing and marketing. Agromisa Foundation, Wageningen, ISBN Agromisa: 90-8573-028-7, ISBN CTA: 92-9081-305-9.
Sahinler N, 2000. Bee products and their usage in human health. Mustafa Kemal University, Ziraat Fakultasi. Derg., 5: 139-148.
Sahinler N, 2005. The Effects of Season and Honeybee (Apis mellifera L.) Genotype on Acceptance Rates and Royal Jelly Production. Turk Journal of Veterinary, Animal Science 29: 499-503
Schmidt JO, 1997. Bee Products Chemical Composition and Application. Bee Products Properties, Applications and Apitherapy, Plenum Pres., New York and London, 15-26.