نویسنده = �������� �������� ������������������ ��������