نویسنده = ������������ ��������
بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 15-22

مینا رنجبر؛ صادق علیجانی؛ سیدعلی میرقلنج؛ حسین دقیق کیا


تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 117-128

مینا رنجبر؛ صادق علیجانی؛ سیدعلی میرقلنج؛ حسین دقیق کیا