نویسنده = احمد ریاسی
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اتوماتیک اندازه‌گیری تولید گاز برای تعیین کینتیک تخمیر میکروبی مواد خوراکی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 205-216

احمد ریاسی؛ فرهاد احمدی؛ حمید رضا معین الدینی؛ سید محمد هادی راهوی؛ حمید خشوعی


اثر پورمورفامین بر بلوغ تخمک و بیان ژن‌های هیستون داستیلاز در تکامل جنین‌های پارتنوژنز گوسفند

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 21-31

پریسا ندری؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد صالحی؛ احمد ریاسی؛ آزاده زحمتکش