نویسنده = ������������ ��������
آنالیز ژنتیکی چند صفته پارامترهای منحنی شیردهی گاومیش های خوزستان

دوره 33، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 19-30

10.22034/as.2022.49088.1640

سعید نیسی؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر


مقایسه بیان ژن میوستاتین در گوسفند عربی و آمیخته‌های عربی×رومانوف

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 41-49

10.22034/as.2020.11453

زهره منجزی؛ جمال فیاضی؛ محسن ساری؛ بهزاد ناصحی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی پارامترهای الگوی رشد حاصل از مقایسه توابع غیرخطی در گوسفند مغانی با استفاده از راهبرد بیزی

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 113-126

آذر راشدی ده‌صحرائی؛ جمال فیاضی؛ عباس مسعودی؛ رستم عبداللهی آرپناهی


بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و ارتباط فیلوژنتیکی گاومیش نژاد خوزستانی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-194

محمدرضا زرگر؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ حسین مرادی شهربابک


بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گله‌های عشایری گوسفند لری

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 87-99

فاطمه بیرانوند؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ صادق اسدالهی