نویسنده = آرش جوانمرد
مطالعه پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر مرتبط با صفت تعداد سرپستانک در گوسفند

دوره 33، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 107-119

10.22034/as.2022.51449.1661

حسین محمدی؛ آرش جوانمرد؛ ابوذر نجفی؛ محمد شمس الهی


تجزیه و تحلیل ماندگاری در بره های نژاد ماکویی با استفاده از توابع خطر نسبی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 127-139

10.22034/as.2022.48913.1635

مهدی نژادعلی؛ صادق علیجانی؛ آرش جوانمرد؛ علی حسین خانی


کاربرد تجزیه‌ی مؤلفه‌های اصلی در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 213-228

اعظم اسمعیلی نوجه‌ده؛ صادق علیجانی؛ کریم حسن پور؛ آرش جوانمرد