کلیدواژه‌ها = گاوهای هلشتاین
برآورد بیزین فراسنجه های منحنی شیردهی در گاوهای شیری ایران

دوره 32، شماره 3، آذر 1401، صفحه 97-107

10.22034/as.2021.46574.1620

کیوان رجبعلی زاده؛ صادق علیجانی؛ ابوالفضل قربانی؛ طرلان فرهوش


ارزیابی ژنتیکی جامعه گاوهای شیری هلشتاین اصفهان برای صفت سرعت دوشش

دوره 32، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-69

10.22034/as.2022.36097.1525

داود رستمی؛ عباس پاکدل؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد رزم کبیر


آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر در زایش نخست گاوهای شیری استان همدان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 13-21

پویا زمانی؛ سیده عطیه طهایی؛ علی قاضی‌خانی شاد


همراهی چندریختی در ژن‌های DGAT1 و IGF-I با عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 23-32

سمیرا اورنگی؛ محسن اکتفائی؛ هادی آتشی؛ محمدجواد ضمیری؛ محمد دادپسند؛ عبدالله درخشنده