کلیدواژه‌ها = قابلیت هضم
اثر برگ گیاه مورد و اسانس آن بر خصوصیات تخمیر و قابلیت هضم در گوسفند عربی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 143-157

کلثوم صالح پور؛ طاهره محمدآبادی؛ محمدرضا قربانی