دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، اسفند 1399 
Detection of carrier cattle infected to Theileria annulata by molecular assay in northwest of Iran

صفحه 95-101

10.22034/as.2021.42894.1594

احمد نعمت الهی؛ پریسا شهبازی؛ صمد ابراهیمیان؛ بلال حسن زاده