نویسنده = حمید محمدزاده
بررسی ارزش غذایی گاودانه خام و عمل‌آوری شده با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی و آزمون تولیدگاز

دوره 33، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 121-135

10.22034/as.2022.20657.1378

مرضیه تقوی؛ اکبر تقی زاده؛ علی حسین خانی؛ حمید محمدزاده


تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تخمیری و فیزیکی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-12

سمیرا سروری؛ علی حسین‌خانی؛ اکبر تقی زاده؛ حسین جان محمدی؛ حسین دقیق کیا؛ حمید محمدزاده


اثر فرآوری کاه برنج با اوره بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری با روش کیسه‌های نایلونی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 139-151

غلامرضا موسوی؛ فرشید فتاحی؛ حمید محمدزاده؛ علی زمان دوستی