دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، اسفند 1402 
پویش ژنومی برای شناسایی تنوع تعداد کپی در اسب های کاسپین و ترکمن

صفحه 29-45

10.22034/as.2022.50663.1652

سمیه منوچهر؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محمد باقر زندی باغچه مریم


مطالعه صفات تولیدی، تولیدمثلی و کیفیت تخم در مرغ مرندی

صفحه 97-110

10.22034/as.2023.54126.1684

شعله قربانی؛ قربان الیاسی زرین‌قبایی؛ حسین تقی پور؛ سیدمهدی مرسلی