دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
22. تأثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، فراسنجه‌های هماتولوژی و خونی بره‌های نژاد لری بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان؛ مهیار آذری


23. بررسی کمبود فصلی برخی عناصر کمیاب در گوسفندان منطقه تالش در سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

علی حسن پور؛ شادی آقاجانی؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ امیر گنج خانلو


24. اثر استفاده ازسطوح مختلف تانیک اسید در شرایط آزمایشگاهی بر فراسنجه‌های تخمیر و الگوی اسیدهای چرب مایع شکمبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

فرشید فتاح نیا؛ علی خطیب جو؛ حمید رضا میرزایی الموتی؛ لادن رشیدی؛ نسیم رحیمی؛ صفورا یوسفی نژاد