این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC  2.0) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

شماره جاری: دوره 30، شماره 4، زمستان 1399 

8. Detection of carrier cattle infected to Theileria annulata by molecular assay in northwest of Iran

صفحه 95-101

10.22034/as.2021.42894.1594

احمد نعمت الهی؛ پریسا شهبازی؛ صمد ابراهیمیان؛ بلال حسن زاده


ابر واژگان