موضوعات = ژنتیک و اصلاح نژاد دام
پویش ژنومی برای شناسایی تنوع تعداد کپی در اسب های کاسپین و ترکمن

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 29-45

10.22034/as.2022.50663.1652

سمیه منوچهر؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محمد باقر زندی باغچه مریم


مطالعه صفات تولیدی، تولیدمثلی و کیفیت تخم در مرغ مرندی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 97-110

10.22034/as.2023.54126.1684

شعله قربانی؛ قربان الیاسی زرین‌قبایی؛ حسین تقی پور؛ سیدمهدی مرسلی


آنالیز ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات عملکردی در اسب‌های کورسی ایران

دوره 33، شماره 3، آذر 1402، صفحه 71-82

10.22034/as.2023.51632.1663

محمد باقر زندی باغچه مریم؛ هادی احمدی؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ مسعود خلیلی؛ معین تاند


تأثیر عوامل مادری بر افزایش وزن روزانه و ضریب کلیبر گوسفند نژاد قزل در سیستم پرورش روستایی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-121

امیر علی‌اکبری؛ مختارعلی عباسی؛ ابوالقاسم لواف


کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-150

راضیه ایزدخواه؛ همایون فرهنگ‌فر؛ محمد حسن فتحی نسری


بررسی تغییرات فصلی بار میکروبی و سلول‌های سوماتیک شیر در گاوداری‌های استان همدان

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 179-185

نگین جمالی امام قیس؛ علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مهدی معینی؛ رضا سلطانی