دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، تابستان 1400 
3. بررسی همبستگی‌های دامنه بلند DNA برای ژن‌های مؤثر بر تولید شیر گاو

صفحه 29-43

10.22034/as.2021.30510.1464

رکسانا آباده؛ مصطفی قادری زفره ایی؛ مهدی امین افشار؛ سید عباس محمدی؛ محمد چمنی


8. بررسی کمبود فصلی برخی عناصر کمیاب در گوسفندان منطقه تالش در سال 1398

صفحه 101-110

10.22034/AS.2021.39212.1564

علی حسن پور؛ شادی آقاجانی؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ امیر گنج خانلو