دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، شهریور 1400 
بررسی همبستگی‌های دامنه بلند DNA برای ژن‌های مؤثر بر تولید شیر گاو

صفحه 29-43

10.22034/as.2021.30510.1464

رکسانا آباده؛ مصطفی قادری زفره ایی؛ مهدی امین افشار؛ سید عباس محمدی؛ محمد چمنی


بررسی کمبود فصلی برخی عناصر کمیاب در گوسفندان منطقه تالش در سال 1398

صفحه 101-110

10.22034/AS.2021.39212.1564

علی حسن پور؛ شادی آقاجانی؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ امیر گنج خانلو