دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-199 
مقایسه ارزش غذایی و عملکرد کیفی 17 اکوتیپ‌ یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان

صفحه 125-135

علیرضا آقاشاهی؛ حسین کریم‌زاده؛ اکبر تقی‌زاده؛ محمد علی مفیدیان