دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-199 
7. تعیین نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمون‌های نر گوشتی در دوره آغازین

صفحه 73-83

افشین حیدری نیا؛ محمدحسین شهیر؛ حمیدرضا طاهری؛ سیدعبداله حسینی


11. مقایسه ارزش غذایی و عملکرد کیفی 17 اکوتیپ‌ یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان

صفحه 125-135

علیرضا آقاشاهی؛ حسین کریم‌زاده؛ اکبر تقی‌زاده؛ محمد علی مفیدیان


15. تعیین قابلیت هضم و تأثیر محصولات فرعی خرما بر فراسنجه‌های خونی بزهای راینی

صفحه 177-186

زهرا نصیب پور مرتاض؛ امید دیانی؛ رضا طهماسبی؛ امین خضری