دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-188 

مقاله پژوهشی

کارایی تکنیکی و ریسک تولید در مزارع پرورش ماهی سردآبی شهرستان کامیاران

صفحه 1-12

لیدا علیخانی؛ قادر دشتی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


برآورد ﻤﺆلفه‌های (کو)‌واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد پیش از شیرگیری درگوسفندان نژاد شال

صفحه 33-42

حسام عمو پشت مساری؛ عبدالاحد شادپرور؛ علی حسین غلامی‌نیا؛ محمد حسین هادی تواتری


اثر تزریق GnRH ، hCG و AD3E بر بازده تولیدمثل، متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان

صفحه 97-107

مژگان شارخیان رضایی؛ احمد ریاسی؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد خوروش؛ سیمین خورسندی


تأثیر استفاده از سطوح مختلف قند رافینوز در نگهداری اسپرم منجمد نژادهای مختلف قوچ در فصل تولیدمثلی

صفحه 109-132

پریسا دولتی دورباش؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق‌کیا؛ اکبر تقی‌زاده؛ سید عباس رافت


تعیین ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد هرکی تحت سیستم پرورش روستایی با نرم افزار اکوویت

صفحه 149-159

ساناز محمدرحیمی؛ ناصر شیرو؛ سیدعباس رافت؛ اسکندر صفری؛ جلیل شجاع