دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، خرداد 1396 
اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی میزان تولید شیر درگاوهای هلشتاین

صفحه 69-79

لیلا محمدی پور سعادت آبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت الهی مهرجردی


بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های کرد ایران

صفحه 95-102

محمد امین وحدانی مناف؛ محمد رضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ محمد رضا ایوبی


طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اتوماتیک اندازه‌گیری تولید گاز برای تعیین کینتیک تخمیر میکروبی مواد خوراکی

صفحه 205-216

احمد ریاسی؛ فرهاد احمدی؛ حمید رضا معین الدینی؛ سید محمد هادی راهوی؛ حمید خشوعی