دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، آذر 1402 
فراسنجه های تخمیر برون‌تنی جیره‌های دارای تفاله گل محمدی و یا تفاله شاتره

صفحه 31-43

10.22034/as.2022.49396.1641

گلناز تأسلی؛ فرشید فتاح نیا؛ سید رضا موسوی؛ شریف خدامرادی؛ امین اله پورملکشاهی


آنالیز ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات عملکردی در اسب‌های کورسی ایران

صفحه 71-82

10.22034/as.2023.51632.1663

محمد باقر زندی باغچه مریم؛ هادی احمدی؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ مسعود خلیلی؛ معین تاند