دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، آذر 1396 
مطالعه تنوع ژنتیکی اسب‌ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از مارکرها‌ی ریز ماهواره

صفحه 175-183

حمید بناءآبادی؛ محمد رضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ محمد رضا ایوبی


مقایسه روش انتخاب ژنومی و کلاسیک در اصلاح نژاد طیور بومی ایران

صفحه 201-212

سارا ابراهیم پورطاهر؛ صادق علیجانی؛ سید عباس رافت؛ احمد رضا شریفی